Algemene voorwaarden LBP cursus

Als je je inschrijft voor een cursus/workshop van Coffee & clicks, verbind je je aan de algemene voorwaarden en ga je akkoord met onze privacyverklaring. Met je betaling verklaar je hiermee akkoord te zijn.

Online cursussen / eBooks / presets

1. Na ontvangst van de betaling krijgt de cursist direct toegang tot de online cursus / eBooks / presets met de inloggegevens die bij aanmelding aangemaakt zijn door de cursist.
2. Inloggegevens zijn persoonsgebonden en mogen door niemand anders gebruikt worden. Het systeem van Coffee en Clicks detecteert fraude waardoor het account geblokkeerd zal worden.
3. In het profiel van de cursist is de aankoophistorie te zien met bijbehorende facturen die gedownload kunnen worden.

Artikel 1

 • Inleiding1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Coffee en clicks bedoeld.
   

Artikel 2 Voorwaarden deelname online cursussen, trainingen, events en consultancy trajecten

 • 2.1 Zowel particulieren, medewerkers als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events en de consultancy trajecten die ik aanbied.

 • 2.2 In mijn online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events en tijdens consultancy gesprekken deel ik mijn kennis, ervaring en tools.  Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events en/of consultancy, successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn online cursussen met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van de online cursus, training, events en consultancy voor je klaar.  

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 • 3.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door mij bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door mij als juist worden aangemerkt.

 • 3.2 Ik word niet aan aanbiedingen gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 • 3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan ben ik daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij dit door mij anders wordt aangegeven.

 • 3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 5 Prijzen en betaling

 • 5.1 De prijzen van mijn online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events, consultancy en diensten staan op de website vermeld. Deze prijzen zijn altijd inclusief BTW. 

 • 5.2 Betaling moet in één keer worden voldaan.

 • 5.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

 • 5.5 Ik ben te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 • 5.6 Ik kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna je het volledige factuurbedrag krijgt terugbetaald.

 

Artikel 6 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen.

 • 6.1 Op de teksten, materialen van de online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events, bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na de online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

 • 6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online cursus, event, training, coaching, mastermind tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 7 Materialen en licenties

 • 7.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

Artikel 8 Klachten

 • 8.1 Mocht je ontevreden zijn over de online cursussen, trainingen, events of online consultancy of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

 • 8.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde online cursus, training, event, consultancy aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 • 8.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 • 8.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.
   

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • 9.1 ​Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is ​de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

 • 9.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

 • 9.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 • 9.4 Ik doe er alles aan om trainingen en events voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een training of evenement is voor eigen risico van de deelnemer. Ik ben niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het evenement.

 • 9.5. Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een online cursus, live training, coaching, mastermind, event of consultancy is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Coffee en clicks en/of Paola Rademakers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

 • 9.6. Alle online curssusen, trainingen, coaching en consultancy zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je volledige potentieel met jouw bedrijf te benutten. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik kan en wil je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën.

 • 9.7 Alle producten en diensten die ik aanbiedt zijn door mij ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de online cursussen, trainingen, events, coahcing, mastermind, consultancy, of in welke van mijn content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events, consultancy, producten, plugins, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik (Coffee & Clicks of Paola Rademakers) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.
   

Artikel 10 Overmacht

 • 10.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 • 10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben haar verplichtingen na te komen. Ook heb ik het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik de verbintenis had moeten nakomen.

 • 10.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal ik de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 • 10.4 Voor zoveel ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 • 10.5 In geval van overmacht zal ik mij naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
   

Artikel 11 Privacy

 • 11.1 Ik neem de privacy van mijn cursisten serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.
   

Artikel 12 Overig

 • 12.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

 • 12.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

 • 12.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 • 12.4. Door inschrijving geven de deelnemer en eventueel de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren.
   

Artikel 13 Geschillen

 • 13.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

 • 13.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.
   

Artikel 14 Toepasselijk recht

 • 14.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
   

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden

 • 15.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.Dankjewel dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen.Ik wil deze bepalingen vooraf graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.
   

Artikel 16 – Online account

 • Indien de opdrachtgever wil deelnemen aan een online cursus dient de opdrachtgever een account aan te maken op de website van Coffee & Clicks.

 • Voor deelname aan de training geeft de opdrachtgever toestemming aan mij om naar het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen.

 • Om in te kunnen loggen op de website dient de opdrachtgever zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld.

 • Het account is strikt privé en mag niet met anderen worden gedeeld.
   

DISCLAIMER

Coffee & Clicks en haar trainingen zijn op geen enkel mogelijke manier verbonden aan- of aanbevolen door – Facebook, LLC, Youtube en/of Instagram.

Let's get social

© 2020 - COFFEE & CLICKS - Jan van Brabanstraat 3, 's -Heer Hendrikskinderen - Zeeland - 06 153 99 551