Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Coffee & Clicks.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Coffee & Clicks worden aangepast.

2. Fotoreportages
1. Coffee & Clicks zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Coffee & Clicks gebruikelijk werkt. Coffee & Clicks spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.
2. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Coffee & Clicks zo gunstig mogelijk te maken en waard nodig maatregelen te treffen, waaronder, docht niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3. U kiest voor Coffee & Clicks omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Coffee & Clicks is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
4. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Coffee & Clicks zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Coffee & Clicks deze selectie heeft gemaakt. Coffee & Clicks is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Coffee & Clicks niet geschikt zijn om te tonen.

3. Boekingen
1. Een reportage boeken kan: via het formulier op de site, per post of per e-mail.
2. Eventuele reiskosten van Coffee & Clicks zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
3. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 50% van de totale kostprijs te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/ tevens factuur van de overeenkomst van Coffee & Clicks.
4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
5. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen Coffee & Clicks toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die Coffee & Clicks heeft moeten maken.
6. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

4. Betalingen & levertijd
1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. U kunt de bestelling in Zegge afhalen of de bestelling per post laten verzenden na ontvangst van het volledige factuurbedrag.
3. De betalingstermijn van uw factuur is 7 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
5. Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.
6. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

5. Cadeaubonnen
1. U kunt bij Coffee & Clicks een cadeaubon kopen.
2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
4. Een cadeaubon is 2 jaar geldig na afgifte door Coffee & Clicks.
5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage, workshop of nabestellingen.
6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
7. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Coffee & Clicks te worden verteld. Coffee & Clicks heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Coffee & Clicks, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Coffee & Clicks.
5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

7. Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan Coffee & Clicks toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Coffee & Clicks. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Coffee & Clicks. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Coffee & Clicks.
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Coffee & Clicks (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Coffee & Clicks kunnen tonen.
4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.
5. Op alle foto’s van Coffee & Clicks rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coffee & Clicks. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
6. Coffee & Clicks mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Coffee & Clicks is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Coffee & Clicks wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Coffee & Clicks. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
8. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.

8. Licenties
1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Coffee & Clicks is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Coffee & Clicks, hebben bedoeld.
3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
4. Indien door Coffee & Clicks toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

9. Newborns
1. Het kan zijn dat jij of de baby ziek is., Dan kan je dit 24 uur van tevoren aangeven, dan maken we een andere afspraak.
2. Mocht ik ziek zijn, dan maak ik zo snel mogelijk een andere afspraak met je.

10. Annulering huwelijk.
Bij annulering van de overeenkomst fotoshoot huwelijk zullen de volgende kosten in rekening gebracht worden:
-Bij annulering tenminste 30 dagen voor het huwelijk zal Coffee & Clicks 25% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen.
-Bij annulering binnen 30 dagen voor het huwelijk zal Coffee & Clicks 50% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen.
-Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de fotoshoot huwelijk zal Coffee & Clicks 75% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen.

11. Annulering fotosessies

In geval van annulering van een Opdrachtovereenkomst door de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht om het volgende percentage van de volledige overeengekomen vergoeding in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:
5.1. Bij annulering die uiterlijk 4 maanden voor de afgesproken datum waarop de fotografische werken worden genomen: 50%
5.2. Bij annulering die uiterlijk 3 maanden voor de afgesproken datum waarop de fotografische werken worden genomen: 75%
5.3. Bij annulering die uiterlijk 2 maanden voor de afgesproken datum waarop de fotografische werken worden genomen: 100%
5.4. Bij annulering van een opdracht die wordt uitgevoerd binnen 4 weken nadat deze is overeengekomen wordt van het bovenstaande afgeweken, Indien deze 7 dagen voor de afspraak wordt geannuleerd zal een vergoeding ter hoogte van 50% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht ter vergoeding van de schade die de Fotograaf heeft opgelopen. Bij annulering binnen 7 dagen tot de afspraak zal een vergoeding ter hoogte van 100% in rekening worden gebracht.

12. Aansprakeljkheid

 Coffee & Clicks is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van nalatigheid, of opzet aan de zijde van Coffee & Clicks of door Coffee & Clicks ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde som.

 

In alle gevallen van schade door afwezigheid van Coffee & Clicks door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van Coffee & Clicks beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan Coffee & Clicks voldane bedragen. Deze terugbetaling zal binnen 10 werkdagen geschieden. Coffee & Clicks zal indien gewenst proberen binnen haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de sessie echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Indien een vervangende fotograaf beschikbaar is, zal de overeengekomen fotoshoot compleet en conform de overeenkomst worden uitgevoerd.

12. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan Coffee & Clicks voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

 

 

Coffee & Clicks

Jan van Brabanstraat 3, ‘S-Heer Hendrikskinderen

© 2008-2020 Paola Rademakers | Alle rechten voorbehouden.

Let's get social

© 2020 - COFFEE & CLICKS - Jan van Brabanstraat 3, 's -Heer Hendrikskinderen - Zeeland - 06 153 99 551